Home

Choose English » Vælg Dansk  Elegir Español

Uafhængige forsikringsmæglere

 

 
 

[ Introduktion ] [ Vore forsikringer ] [ Værd at vide ] [ Om os ] [ Kontakt os ] [ Job hos os ]

 
 

Familieforsikring:


”kært barn” har mange navne...

- Familieforsikring kender vi fra Danmark, hvor denne dækning også kaldes Privatforsikring, hjemforsikring, husstandsforsikring eller Familiens Basisforsikring – Her i Spanien kalder vi den oftest Hogar, Hogar total, eller contenido. Samlet er her tale om en pakkeløsning der indeholder:

1.

indboforsikring

2.

ansvarsforsikring

3.

retshjælpforsikring

Hvem gælder forsikringen for?

Familieforsikringen gælder for alle familiemedlemmer, der er boende på forsikringsstedet (lejligheden eller huset). 

Forsikringen omfatter altså også samboende eller hjemmeboende børn.

 

Hvad er dækket?

Forsikringen omfatter alle de ejendele der naturligt hører til i et hjem. I Spanien er der grænser for de enkeltes genstandes værdi, f.eks. kan smykker være begrænset til 1.500,00 euro og enkeltgenstande, f.eks. et Maleri, 2.400,00 euro. Det er derfor klogt at forlange, at særlige værdigenstande nævnes i policen, ligesom værdien for disse bør anføres. En registrering af indboet ved hjælp af fotos er en klog beslutning. Vi danskere har en anden boligform end spanierne, derfor lad Deres assurandør besøge Dem hjemme, og lad samme foretage denne registrering, eventuelt så De også har en kopi af disse billeder, f.eks. på en CD. Denne registrering er totalt uden omkostninger for Dem, vi yder denne service, idet vi ønsker faste kunder.

 

Forsikringssummens fastsættelse?

Forsikringssummen, der er anført på policen, skal altid mindst svare til den faktiske værdi af indboet. Skulle der i hjemmet være effekter De ikke ville genanskaffe efter skade ( f. eks. en pels fra Danmark ), så få anført i policen at denne er undtaget fra forsikringen. Det kan være ligeså vigtigt at undlade, som at meddække. På denne måde undgås underforsikring, hvilket vil sige at der i tilfælde af skade udbetales mindre, end det koster at genanskaffe det beskadigede.

 

Familieforsikringen består af:

 

Brandforsikring:

Brandforsikringen erstatter skader, når der har været ild i vores indbo, samt de skader der kan opstå i forbindelse hermed. Ligeledes er udgiften til slukning (Brandvæsenet) dækket.

Kravet om, at der skal have været ild - altså flammedannende ild - betyder, at de såkaldte svideskader ikke erstattes. Alt afgørende for fortolkningen om at skaden er dækningsberettiget, er følgende formel: ”..løssluppen flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft.”

Skader som skyldes eksplosion, lynnedslag, kortslutning, tilsodning m.v. falder ind under denne del.

De her i Spanien så kendte strømskader, elektrisk induktion, behandles også under brandforsikringen, hvor selskabet løser dette i samarbejde med el-selskabet som oftest Sevilliana.

 

Tyveriforsikring:

Forsikringsbranchen dækker forskelligt, alt efter hvilken form for tyveri der er tale om.

Vi skelner normalt mellem de 4 hovedtyper:

 

Indbrudstyveri. Det kalder vi det, når tyveriet er sket fra forsvarligt aflåst bygning, med lukkede og låste døre. Selskaberne betinger sig, at tyven har skaffet sig adgang ved at bryde døren eller et vindue op, brugt vold eller dirk.

 

Røveri. Der er tale om røveri, hvis De med vold eller trusler om vold bliver frastjålet Deres værdigenstande eller kontanter.

 

Ran - er det åbenlyse tyveri. Her trues ikke med vold. Det kan være tasketyveri eller tegnebogen, der her bliver stjålet. Bemærkes det af omkringstående, så ”få” vidner! Forsikringsselskaberne kræver som oftest, at der er gjort angstskrig ”stop tyven”.

 

Simpelt tyveri. Her er tale om, at tyven kommer ind i Deres bolig, uden De bemærker det, f.eks. gennem et åbentstående vindue. Under simpelt tyveri betragtes også tyveri fra bil.

 

Anmeld altid tyveri:   

For at få erstatning, er det påkrævet, at De anmelder tyveriet til politiet. De får en kvittering, der skal sendes til forsikringsselskabet.

 

Vandskadeforsikring:

Sker der vandskade på Deres indbo, dækker forsikringen hvis skaden skyldtes brud på husets eller lejlighedens installationer. Vandskader, der opstår som følge af stormskade på ejendommens tag, er omfattet, medens vand der langsomt siver ud fra rør-installationer er undtaget.

 

Køl & Dybfrostskade :

Bliver varer i køleskab eller fryser ødelagt, f.eks. på grund af strømafbrydelse/svigt, er dette normalt omfattet af policen.

 

Retshjælpforsikring:

Vi har i Spanien 2 typer for advokatbistand. Den første kaldes slet og ret advokatbistand, men der kan også meddækkes egentlig retshjælpsforsikring som er en dækning, hvor De vælger Deres advokat, og som i mange tilfælde dækker omkostningerne ved civile retssager.

 

Ansvarsforsikring:

Indboforsikringen meddækker som oftest det civilretslige ansvar for Dem og Deres familie. Ligesom i Danmark skelner vi hernede mellem de 4 former for ansvar:

 

  • Hændeligt uheld, hvilket ikke medfører erstatningsansvar.

  • Simpel uagtsomhed, herunder er erstatningsansvar, og forsikringsansvar.

  • Grov uagtsomhed, herunder er erstatningsansvar, og forsikringsansvar.

  • Forsæt, herunder er erstatningsansvar, men ikke forsikringsansvar, idet forsæt jo er skader, der påføres med vilje.

 

Vi håber fra AssurandørGruppens side, at De ved denne information har fået et indtryk af Familieforsikringens dækningsområde.

 

Vi håber også, at De forstår, hvorfor vi gerne vil besøge Dem, dels for at registrere Deres indbo, men dels også for at beskrive boligens fysiske sikkerhed/risikoforhold (alarm/gitre/sikkerhedsdør m.v.) overfor forsikringsselskabet.

 

- så har De de gode kort på hånden, hvis skaden sker !!!!

Menu - privatforsikring

Familieforsikring (indbo)

Villaforsikring

Tyverialarm/Sikring

Bilforsikring

Forsikring af importerede biler

Bådforsikring

Ulykkesforsikring

Livsforsikring

Helbred/Sygeforsikring med anvist lægevalg

Helbred/Sygeforsikring med frit lægevalg

Rejseforsikring

 

Menu - Erhvervsforsikring

Virksomhedsforsikring

Erhvervsansvar

Decenalforsikring

Bygning under opførelse

Arbejdsskade

Comunidadforsikring

 

AG - AssurandørGruppen tager hånd om Deres ejendele....

  • Indbo

  • Ansvar

  • Retshjælp

 

Ring til AG-Gruppen 

på telefon..

+34 952 56 74 13

eller (lettest at træffe)

+34 649 95 74 70 (Preben)

 

og aftal tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer.

 

 
- for Deres tryghed!    
 

 

 

 

Copyright 2018 AssurandørGruppen